Scanafbeelding
‫יְהֹוָה‬

De Wet des HEEREN is volmaeckt, bekeerende de Ziele: de getuygenisse des HEEREN is gewis, den slechten wijsheyt gevende, Psal. 19. vers 8. etc.

Het Woort des HEEREN blijft inder eeuwicheyt, ende dit is het woort dat onder u verkondicht is, 1 Petr. 1.25.

BIBLIA,
Dat is:
De gantsche H. Schrifture,
vervattende alle de Canonijcke
Boecken des Ouden en des Nieuwen
TESTAMENTS.

Nu Eerst,
Door last der Hoogh-Mog: HEEREN
STATEN GENERAEL
vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het
Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot
Dordrecht, inde Iaeren 1618 ende 1619.

Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse
Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset.

Met nieuwe bij-gevoegde Verklaringen op de duystere
plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende
Texten, ende nieuwe Registers over beyde de
TESTAMENTEN.

Tot LEYDEN,
Gedruckt bij Paulus Aertsz. van Ravensteyn,
Voor de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz.
van Wouw, Ordinaris Druckers vande Hoogh-Mog: Heeren
STATEN GENERAEL.

Met Privilegie voor 15 Jaren.

EENDRACHT MAECKT MACHT
Uit: Statenvertaling (1637)
© (transcriptie) 2008 Nicoline van der Sijs