Scanafbeelding
De Sendt-brief des Apostels PAULI EPHESEN.
10Voorders, mijne broeders, 19wordet crachtigh in den Heere, ende in de stercte sijner macht.
11gDoet aen de geheele wapen-rustinge Godts, op dat ghy konnet staen tegen de 20listige om-leydingen des Duyvels.
12Want wy en hebben den strijdt 21niet tegen 22vleesch ende bloedt, maer tegen 23de overheden, htegen de machten, tegen de gewelt-hebbers der werelt, 24der duysternisse deser eeuwe, tegen 25de geestelicke boosheden 26inde lucht.
13Daerom neemt aen i27de geheele wapen-rustinge Godts, op dat ghy konnet wederstaen in 28den boosen dagh, ende alles 29verricht hebbende, staende blijven.
14k30Staet dan, uwe lenden 31omgegordt hebbende met 32de waerheyt, lende aengedaen hebbende de borst-wapen 33der gerechticheyt:
15Ende 34de voeten geschoeyt hebbende met 35bereydtheyt des Euangeliums 36des vredes.
16Boven al aengenomen hebbende 37den schilt des geloofs, met welcken ghy alle 38de vyerige pijlen des boosen sult connen 39uytblusschen:
17mEnde neemt den helm 40der salicheyt, nende het sweerdt 41des Geests, ’twelck is Godts woort:
18Met alle 42biddinge ende smeeckinge, biddende otot aller tijdt 43in den geest, ende tot het selve waeckende met alle geduericheyt ende smeeckinge 44voor alle de heylige:
19Ende pvoor my, op dat my 45het woort gegeven worde in de openinge mijns mondts met vrymoedicheyt, om de verborgenheyt des Euangeliums bekent te maken,
20qWaer over ick 46een gesante ben r47in een keten, op dat ick in’t selve vrymoedelijck mach spreken, gelijck my betaemt te spreken.
21sEnde op dat oock ghy mooght weten 48’t gene my aengaet, [ende] wat ick doe, [dat] alles sal u t49Tychicus de geliefde broeder ende getrouwe dienaer in den Heere bekent maken:
22Den welcken ick tot dien selven eynde vtot u gesonden hebbe, op dat ghy onse saken soudet weten, ende hy 50uwe herten soude vertroosten.
2351Vrede zy den broederen, ende 52liefde met geloove, van Godt den Vader, ende den Heere Iesu Christo.
24De genade [zy] met alle de gene die onsen Heere Iesum Christum lief hebben 53in onverderflijckheyt. Amen.
Aen die van Ephesen geschreven van Roomen [ende gesonden] door Tychicum.
[v10] 19D. weest daghelicx meer ende meer, door de kracht des Heeren, teghen uwe vyanden versterckt. Waer toe de middelen van het 13 vers, voorts worden voorgestelt.
[v11] gColos. 3.12. 1.Thes. 5.8.
20D. bedriechlicke verleydingen. Siet Ephes. 4.14.
[v12] 21N. alleen, ofte voornemelick. want oock de werelt ende ons eyghen vleesch ons geduerigen strijdt leveren, maer onse voorneemste vyandt, die oock de werelt ende ons’ vleesch daer toe gebruyckt, is de Satan. Siet 1.Pet. 5.8.
22Dat is, swacke menschen, gelijck wy oock selve zijn. Siet Matth. 16. vers 17. Galat. 1.16.
23D’Apostel geeft hier den Satan ende sijne engelen dese tytelen, niet om dat sy van Godt tot rechte Overste ende Regeerders der werelt ghestelt zijn, ghelijck Godt den dienst der goede Engelen dickmaels ghebruyckt. Cap. 1.21. ende 3.10. maer om dat sy de selve macht, die de goede Engelen van Godt hebben, ende dese door haren val verloren hebben, nochtans als tyrannen met list ende gewelt over de verdorvene ende boose werelt noch ghebruycken: ende dat door een rechtveerdigh oordeel Godts haer het selve, tot straffe der quade ende een oeffeninge der goede, voor eenen tijdt wordt toe-gelaten. Siet 2.Corinth. 4.4. 2.Thes. 2. versen 9, 10. Siet oock d’aenteeckeninge op cap. 2.2.
hEphes. 2.2.
24Soo wordt het rijcke des Satans genaemt, om dat hy door onkennisse ofte onwetenheyt van Godt ende sijn woordt de menschen tot allerley sonden ende boosheden brenght. Siet Actor. 26.18. Colos. 1.13.
25Gr. de geestelicke der boosheydt. Dat is, geesten die tot alle boosheydt zijn genegen, ende de menschen daer toe oock soecken te brengen.
26Gr. in de hemelsche, ofte overhemelsche plaetsen: ende wordt dit woordt hier anders verstaen, als in de andere plaetsen van desen brief, om dat de lucht somwijlen hemel wort genaemt. Levit. 26.19. Matth. 6.26. ende de Apostel noemt hier voor cap. 2.2. den Satan uytdruckelick den oversten der macht des luchts, want dat de Satan geen plaetse noch macht meer en heeft in den rechten hemel blijckt uyt 2.Petr. 2.4. Iud. vers 6. Apoc. 12. vers 8, etc.
[v13] i2.Cor. 10.4.
27Ofte, de geheele wapeninge. N. waer mede ons Godt in sijn woordt wapent tegen alle aenvallen des Satans.
28Dat is, den tijdt der versoeckinge, gelijck Christus spreeckt Luc. 8.13. want hoe wel wy altijdt op onse hoede moeten zijn, soo zijnder nochtans eenige tijden ende ghelegentheden in welcke ons de Satan aldermeest soeckt te bestrijden, om ons tot den val te brengen.
29Ofte, uytgewrocht hebbende. Namel. het gene ons in desen strijdt te doen staet tot overwinninge deser vyanden: het welck daer nae wordt beschreven.
[v14] kLuc. 12.35. 1.Petr. 1.13.
30Namel. als goede krijghslieden, wacker, ende elck in sijne orden, sonder in het minste toe te gheven, ofte te wijcken. Siet 1.Petr. 5.9.
31De crijghs-gordelen waren eertijdts breedt ende sterck, van stercke stoffe gemaeckt, ende met ysere ofte kopere plaetgens beslagen, waer door de swackste partien des lichaems, dat is, de lendenen ende opper-buyck wierden gegort, gestijft, ende beschermt.
32Sommige verstaen hier door oprechtigheyt gestelt tegen geveynstheyt; andere de waerheyt der leere, gestelt tegen alle dwalingen ende ketterien. Siet 1.Tim. 1. versen 18, 19.
lIesai. 59. vers 17. 2.Corinth. 6.7.
33D. Godtsalicheyt des levens, ende een goede conscientie, gelijck Paulus tot Timotheum oock spreeckt in de verhaelde plaetse.
[v15] 34Waer door oock de schenen, ofte beenen tot de knyen toe worden verstaen, die de oude in den krijgh te samen met leerskens ende scheen-deckselen wapenden, niet alleen tegen de ongemacken des weders, maer oock om eenen pijl ofte slagh te weder-staen.
35Dat is, met altijdt bereydt te zijn om het geloove te belijden, ende rekenschap te geven van de hope die in u is. Rom. 10.10. 1.Petr. 3.15. want de schaemachtighe, ofte vreesachtige in dit stuck pleecht de Satan lichtelick tot sware sonden te brengen.
36D. waer door ons de vrede met Godt wordt verkondight. Rom. 10.15.
[v16] 37D. des waren vertrouwens op Godt door Christum. Want hier door worden alle de onvolmaecktheden der voorgaende wapenen gedeckt, ende wy tegen alle aen-vallen des Satans beschermt. Psal. 91.1, etc. 1.Petr. 5.9, etc.
38Sommige verstaen dit van fenynige pijlen, die door haer fenijn het lichaem ende de quetsueren ontsteken als met eenen brant, gelijcker vele eertijdts in den krijgh plachten gebruyckt te worden: andere, van pijlen die met de puncten in ’t vyer geleyt wierden, om te harder te zijn, ende te meer te schadigen. Ofte oock om den brandt ergens in te schieten. Dit alles komt met de natuere van de versoeckingen des Satans wel over een, die als een fenijn ende vyer de ziele quetsen ende doordringen, so sy niet in tijdts ghestuyt ende geblust en worden.
39D. niet alleen af te weeren, maer oock alle hare fenijnige kracht van schadigen te benemen.
[v17] mIesai. 59.17. 1.Thes. 5.8.
40D. der hope der salicheydt, ghelijck Paulus daer by voeght 1.Thes. 5.8. waer door wy beweeght worden om alle verganckelicke dingen te verachten. Rom. 8. versen 18, 24.
nHebr. 4.12. Apoc. 2.16.
41D. des heyligen Gheests, het welck hy ons gelijck als in de handt gheeft, om den Satan op alle voorgestelde versoeckingen te wederstaen. Siet Hebr. 4.12. ende het exempel Christi tegen den Satan, Matth. 4.1, etc.
[v18] 42Sommige onderscheyden dit also, dat door het woort biddinge, verstaen wort een afbidden des quaets, ofte der versoeckinge: ende door het woort smeeckinge, verstaen wort een ernstigh gebedt om Godts hulpe ende genade, ten eynde, soo het Godt immers belieft ons daer in te laten vallen, wy in de versoeckinge konnen bestaen, ende een goede uytkomste mogen verkrijghen. 1.Corinth. 10.13. Siet van dit onderscheydt oock 1.Timoth. 2.1.
oLuc. 18.1. Rom. 12.12. Col. 4.2. 1.Thes. 5.17.
43D. met ernst ende van herten, gelijck Ioan. 4.24. ofte door den Geest, D. den Heyligen Geest. Rom. 8.26, 27.
44D. geloovige, die in dese werelt oock in diergelijcken strijdt zijn.
[v19] pActor. 4.29. 2.Thes. 3.1.
45D. de bequaemheyt om het woort Godts te spreken met stantvastigheyt ende vrymoedigheyt. Een Hebr. wijse van spreken, gelijck het volgende vers verklaert.
[v20] q
46N. van Godts ende Christi wegen. Siet 2.Cor. 5.19, etc.
rActor. 28.20.
47Van dese wijse van gevangenisse siet d’aenteeck. op Act. 28.16.
[v21] sCol. 4.7.
48Ofte, mijne saken: D. hoe mijne saken hier tot Roomen in mijne gevangenisse staen, het welck Lucas Act. 28. in’t korte verhaelt van het 16 vers tot het eynde des cap.
tAct. 20.4. Col. 4.7. Tit. 3.12.
49Dese Tychicus heeft Paulum over al vergeselschapt in sijne reysen door Asien, gelijck te sien is Act. 20.4. ende en heeft hem in sijne gevangenisse tot Roomen niet verlaten, welcken Paulus oock heeft gebruyckt om na Ephesen ende andere Kercken in Asien te senden, tot versterckinge der selve. Siet van hem oock Col. 4.7. Tit. 3.12.
[v22] v2.Tim. 4.12.
50N. niet alleen door andere redenen uyt Godts woort als een dienaer Christi, maer oock door het bericht dat hy u doen sal van de vryheydt, die my in dese mijne banden van den Keyser wordt gegeven.
[v23] 51Hier door wort, na de wijse van spreken der Hebreen, allerley gelucksaligheyt na ziele ende lichaem verstaen.
52D. toeneminge ofte vermeerderinge in de liefde met geloove. Want hy schrijft tot de gene die alreede geloofden, cap. 1.1.
[v24] 53D. tot verkrijginge van de onverderflickheydt, ende onverwelcklicke erve in den hemel, gelijck Petrus spreeckt, 1.Petr. 1.4. Andere verstaen door dit woordt onverderflickheydt, de oprechtigheydt der liefde, daer van hy hier spreeckt.
Eynde vanden Sendt-brief Pauli aen die van Ephesen.
Uit: Statenvertaling (1637)
© (transcriptie) 2008 Nicoline van der Sijs