Scanafbeelding
Hier beghint die eerste Epistel die Paulus sandt tot dien van Thessalonica.
[7] siele ende lichaem moeten behouden werden onberispelic op die toecomst des HEREN Iesu Christi. * [24]Ghetrouwe is hi die v roept, welc salt ooc doen, [25]Lieue broeders, bidt voor ons, [26]Groetet alle die broeders met den heylighen cusse, [27]Ick beswere v byden HERE, dat ghi die Epistel laet lesen alle heylige broeders, [28]Die genade ons HEREN Iesu Cristi si met v Amen.
¶ Tot den Thessalonicenssen die eerste is ghescreuen van Athenen.
[7]Siele, dat is dat natuerlic leuen. Dlichaem dat is dinstrument van beyden
Hier beghint die ander Epistele die Paulus sandt tot die van Thessalonica.
¶ Die Apostel danct God vander goeder bekeeringhe der Thessalonicensen, biddende voor beter volbringhinghe
Dat eerste Capittel
A [1]PAulus ende Siluanus ende Timotheus.Der vergaderinge van Tessalonica, in God onsen vader, ende den HERE Iesu Christo.
[2]Ghenade si met v ende vrede van God onsen vader ende den HERE Iesu Christo.
B [3]Wi sullen God dancken alle tijt om v, lieue broeders, gelijc behoorlic is, want v gelooue wast seere, ende die liefde eens yegelijcken onder v neemt toe onder malcanderen, [4]also dat wi ons uwer beroemen onder die vergaderinge Gods, van uwer verduldicheyt ende ghelooue, C in alle uwe veruolgingen ende tribulatien, die ghi verdraecht [5]tot bewisinge des gerechten ordeels Gods, op dat ghi weerdich wert tot den rijcke gods, ouer welcken ghi ooc lijdet, [6]Ist anders recht, by God te vergelden tribulatien, die v quellen, mer v die daer ghequelt wort, rust met ons, [7]wanneer die HERE Iesus openbaer wert vanden hemel met den engelen sijnder cracht, [8]ende met vlammenden vuere, die daer wraeck sal geuen ouer die, die God niet gekent en hebben, ende ouer die, die niet gehoorsaem en sijn gheweest den Euangelio ons HEREN Iesu Christi, [9]welcke sullen pijn lijden, dat eewige verderuen vanden aensicht des HEREN, D ende vander heerlicheyt sijnder stercheyt, [10]als hi comen sal hem te verclaren in sinen heylighen, ende wonderlijck te worden in allen gheloouigen, Want onse ghetuygenisse aen v tot deser tijt hebbet ghi gelooft, [11]ende daer toe bidden wi altijt voor v, dat onse HERE God v waerdich make des roepens, ende veruulle alle welbehagen der goetheyt, ende dat werc des geloofs inder cracht, [12]op dat aen v gepresen worde den naem ons HEREN Iesu Christi, ende ghi aen hem na der ghenaden ons Gods, ende des HEREN Christi.
Die apostel doet wech die meyninghe des toecoemsts van antekerst, waer af hi meerder bescheet thoonen sal.
Dat .ij. Capittel
A [1]MAer ic bid v lieue broeders door der toecoemst ons HEREN Iesu Cristi, ende bi onser versaminge in hem, [2]dat ghi v niet haest en laet bewegen van uwen sinne, noch veruaren, noch door geest, noch door woort, noch door brief, als van ons ghesonden, dat den dach Christi voor handen is, [3]en laet v van nyemant verleyden in geenderley wijse, want hi en coemt niet, het en si dan, dat te voren een afscheyden come, ende [volgende kolom] gheopenbaert werde die mensche der sonden, ende dat kint der verdoemenissen, [4]die daer is een wederpartijer, ende hem verheft bouen al dat God oft Godsdienst heet, also dat hi hem sedt inden tempel Gods als een God, B ende gheeft hem wt, hi is God.
[5]Gedenct ghi niet dat ic sulcx seyde doen ic noch bi v was? [6]Ende wat het noch ophoudt, weet ghi, op dat hi openbaer werden sal tot sijnder tijt. [7]Want hi werct hem seluen een verborghentheyt der boosheit sonder dat hijt nv ter tijt ophout, moet wech gedaen worden, [8]† ende als dan, sal die boosachtige gheopenbaert werden, welcken die HERE sal dooden metten gheest sijns monts, ende sal sijnder een eynde maken door die verschijninge sijnder toecoemst, * [9]des welcken toecoemst geschiet na der werckinghen des duuels, C [10]met alderley luegenachtige crachten ende teekenen ende wonder doen, ende met alderley verleydingen der ongerechticheyt, onder dien, die verloren werden, daer voor dat si die liefde der waerheit niet en hebben ontfanghen, dat si salich werden. [11]Daerom sal haer God seynden crachtige dolingen, op dat si gheloouen der logenen, op dat gheoordeelt werden alle [12]die der waerheit niet ghelooft en hebben, mer hebben der boosheyt gheconsenteert.
[13]Maer wi sullen God dancken alle tijt om v, lieue broeders vanden HEERE, dat v God die eerste vruchte vercoren heeft ter salicheit, inder heylichmakinge des geests, ende int ghelooue der waerheyt, [14]daer hi v inne gheroepen heeft door ons Euangelium Iesu Christi. *
[15]† Hierom so staet nv lieue broeders, ende houdt aen die settingen, ghi die geleert sijt, het si door ons woort oft Epistel. D [16]Mer onse HERE Iesus Christus ende God die vader die ons lief gehadt heuet, ende ghegeuen eenen eewighen troost, ende een goede hopinghe door ghenade, [17]die vermane uwe herten, ende stercke v in alderley leere ende goet werck.
Die Apostel begeert van die van Thessalonica, dat si bidden sullen, ende reformeertse in die regeneratie des quaets, ende begeert dat si hantwerck hanteren sullen.
Dat .iij. Capittel
A [1]UOort aen lieue broeders bidt voor ons, dat dat woort des HEREN loope, ende ghepresen werde, gelijc bi v, [2]ende dat wy verlost werden vanden onaerdighen ende quade menschen.Want dat gelooue en is niet eens yegelijcx dinc [3]mer die HERE is getrouwe, die sal v stercken ende bewaren voor den quaden, [4]Mer wi betrouwen op v inden HERE, dat ghi doet ende doen sult wat wi v gebieden. [5]Die HERE stiere v herten tot der liefden Gods, ende totter lijdtsaemheyt Christi. *
B [6]† Maer wi ghebieden v lieue broeders, inden naem ons HEREN Iesu Christi, dat ghi v ontrect van allen broeder, die daer ongeordineerlijc wandelt, ende niet na der settingen die hi van ons ontfangen heeft. [7]Want ghi weet, hoe ghi ons sult na volgen, want wi en sijn niet ongeordineert onder v gheweest, [8]wi en hebben ooc niet om niet dat broot van yemant genomen, mer met arbeyt ende vermoetheyt, dach ende nacht hebben wi gearbeyt, op dat wi niemant onder v en souden beswaren [9]Niet daer om, dat wi des geen macht en hebben, mer om dat wi ons seluen tot een forme souden gheuen ons na te volghen. [10]Ende doen wi bi v waren, geboden wi v dat selue, ist datter yemant is, die niet en wil arbeyden, C die en sal ooc niet eten.
[11]Want wi hooren, dat sommige onder v ongeordi-
Uit: Liesveltbijbel (1542)
© (transcriptie) 2010 Nicoline van der Sijs & Hans Beelen