Scanafbeelding
[Titelpagina]
[afbeelding]
Den Bybel met
groter neersticheyt ghecorrigeert, ende op dye canten ghesedt den ouderdom der werelt, ende hoe langhe die gheschiedenissen ende historien der Bybelen, elc int sijne voor Christus gheboorte gheweest sijn, ende daer bi vergadert wt Fasciculus temporum, ende wt dye Cronike van alder werelt, die principael historien der machtiger Heydenscher Conincrijcken, daer die heylige scrift oock dicwils af vermaent, Nv ooc laetstwerf met groter neersticheyt ghecorrigeert, wt die alder oudtste ende geapprobeertste Copien, die welcke ghedruct sijn
Cum Gratia et Priuilegio.
Ende dat inhout bouen elcken capittel des seluen Capittels, soo wel des ouden Testaments als des nieuwen Testaments
Met noch sommighe schoone verclaringhen op dye canten, dye op dander noyt gheweest en sijn.
En laet dit boeck van deser wet wt uwen monde niet comen, mer peynst daer om dach ende nacht. Iosue. I.
Ist dat yemant tot v coemt, ende dese leeringhe niet mede en brengt, dien en nemet in uwen huyse niet, en groet hem ooc niet ij.Iohan. i.
Mar. vi. Gaet in alle die werelt, ende predict dat Euangelium allen creatueren.
Die gheboden des HEREN sijn suyuer, ende si verlichten die ooghen. Psal. xviij.
Uit: Liesveltbijbel (1542)
© (transcriptie) 2010 Nicoline van der Sijs & Hans Beelen