Statenvertaling (1637)
Totaal aantal gevonden verzen: 6
1.
22 Soo doe Godt den vyanden Davids, ende soo doe hy daer toe, indien ick van alle die hy heeft, tot morgen overich late, die aen de wandt pist!
2.
34 Want voor seker, [’t is soo warachtich als] de HEERE de Godt Israëls leeft, die my verhindert heeft, van u quaet te doen: dat, ’ten ware dat ghy u gehaestet hadt, ende my te gemoete gekomen waert, so en ware Nabal niemant die aen den wandt pist overich gebleven tot het morgen-licht.
3.
10 Daerom siet ick sal quaet over het huys Ierobeams brengen, ende van den Ierobeam uytroeyen, die aen de wandt pist, den beslotenen, ende verlatenen in Israel; ende ick sal de nakomelingen van het huys Ierobeams wech doen, gelijck de dreck wech gedaen wort, tot dattet gantschelick vergaen zy.
4.
11 Ende het geschiedde als hy regeerde, als hy op sijnen throon sat, dat hy het gantsche huys van Baësa sloech; hy en liet hem niet over die aen de wandt pist, nochte sijne bloet-verwanten, nochte sijne vrienden.
5.
21 Siet ick sal quaet over u brengen, ende uwe nakomelingen wechdoen: ende ick sal van Achab uytroeyen die aen de wandt pist, mitsgaders den beslotenen, ende verlatenen in Israël.
6.
8 Ende het gantsche huys Achabs sal om-komen: ende ick sal van Achab uytroeyen dien, die aen de wandt pist, oock den beslotenen, ende verlatenen in Israël.

Uit: Statenvertaling (1637)
© (transcriptie) 2008 Nicoline van der Sijs