Scanafbeelding
Het eerste Boeck MOSE, genoemt GENESIS.
Laet hem bequaemelijck (naest de beschrijvinge van de Scheppinge aller dingen, soo verhaelt wort cap. 1. tot op ’t 7. v. in ’t 2. cap.) af-deelen nae de seven personen, van de welcke (als van hoofden in Godts Kercke) vermaent wort in dit Boeck.
I. Adam, van ’t 2. cap. v. 7 tot op ’t 6. c.
II. Noah, van ’t 6. capittel tot op ’t 10.
III. Sem, van ’t 10. capittel tot op ’t 12.
IV. Abraham, van ’t 12. c. tot op ’t 25. c. v. 11.
V. Isaac, van ’t 25. c. v. 11 tot op ’t 28. c. v. 10.
VI. Jacob, van ’t 28 c. v. 10. tot op ’t 38. cap.
VII. Joseph, van ’t 39. capittel tot ’t eynde toe.
Het eerste Capittel.
Heeft volgens ’t getal der ses dagen sijne af-deelinge, als in de welcke sesserley werck gheschapen ende verciert is. I. Het gantsche wesen des Hemels ende der aerden, nochtans sonder eenige cierlijcke gedaente, nevens het licht ende onderscheyt tusschen dagh ende nacht. II. Het Firmament des Hemels. III. d’Aerde uyt het water met haer vruchten. IV. De Hemel met de lichten ende Sterren verciert. V. De vogelen onder den Hemel, ende de visschen in de Zee. VI. De dieren op aerden, ende ten laetsten de Mensche.
I. 1IN’t begin schiep Godt Hemel ende Aerde. [1]
2Ende de aerde was woest ende ledigh, ende het was duyster op de diepte, ende de a Geest Godts sweefde op ’t water.
3Ende Godt sprack: Het worde licht. Ende het wiert licht.
4Ende Godt sach, dat het licht b goet was: doe scheyde Godt het licht van de duysternisse.
5Ende noemde het licht dagh, ende de duysternisse nacht. Doe wiert uyt avont ende morgen de eerste dagh.
II. 6ENde Godt sprack: [2] Het worde een Firmament tusschen de wateren, ende dat zy een onderscheyt tusschen de wateren.
7Doe maeckte Godt het Firmament, ende scheyde het water onder ’t Firmament, van het water boven ’t Firmament. Ende het geschiede alsoo.
8Ende Godt noemde het Firmament Hemel. Doe wiert uyt avont ende morgen de tweede dagh.
III. 9ENde Godt sprack: [3] Het vergadere hem het water onder den Hemel aen bysondere plaetsen, dat men het drooge sie. Ende het geschiede alsoo.
10Ende Godt noemde het drooge [volgende kolom] Aerde, ende de vergaderinge der wateren noemde hy Zee. Ende Godt sach dat het goet was.
11Ende Godt sprack: Het late de aerde op-gaen, zaet-hebbende gras ende kruyt, ende vruchtbare boomen, een yegelijck vrucht dragende nae sijn aert, ende hebbe sijn eygen zaet by hem selfs op aerden. Ende het geschiede alsoo.
12Ende de aerde liet op-gaen zaet-hebbende gras ende kruyt, een yegelijck nae sijn aert, ende boomen vrucht-dragende ende haer eygen zaet by hen selfs hebbende, een yegelijck nae sijn aert. Ende Godt sach, dat het goet was.
13Doe wierdt uyt avont ende morgen de derde dagh.
IV. 14ENde Godt sprack: [4] Het worden lichten aen ’t Firmament des Hemels, die daer scheyden dagh ende nacht, ende geven teeckenen, c tijden, dagen ende jaren:
15Ende dat sy zijn lichten aen ’t Firmament des Hemels, op dat sy schijnen op aerden. Ende het geschiede alsoo.
16Ende Godt maeckte twee groote lichten, een groot licht dat den dagh regere, ende een kleyn licht dat de nacht regere: daer toe oock Sterren.
17Ende Godt settese aen ’t Firmament des Hemels, om te schijnen op Aerden,
18Ende om dagh ende nacht te regeren, ende te scheyden licht ende duysternisse. Ende Godt sach, dat het goet was.
19Doe wiert uyt avont ende morgen de vierde dagh.
V. 20ENde Godt sprack: Het water brenge over-vloedelijck voort wemelende ende levendige dieren, ende gevogelte vliegende op aerden onder ’t Firmament des Hemels.
21Ende Godt schiep groote Walvis-
[v1] [1]Iohan. 1,1. Colos. 1,16. Ebr. 11,3.
[v2] aGeest) Wint is doe-ter-tijt noch niet gheweest; daerom moet het den H. Geest beduyden. 2 Cor. 4,6.
[v4] bGoet) Dat is, nut, fijn ende kostelijck.
[v6] [2]Psal. 136,5. Ier. 10,12. cap. 51,15.
[v9] [3]Iob 38,8. Psal. 33,7. Psal. 104.7, 9.
[v14] [4]Psal. 136,7.
cTijden) Lente, Somer, Herfst, Winter.
Uit: Lutherse vertaling (1648)
© (transcriptie) 2009 Nicoline van der Sijs & Hans Beelen