Scanafbeelding
¶ Dat eerste boeck Mosi,

¶ Hier beghint dat boeck der scheppinghen, datmen int Latijn Genesis noemt, ende opt Hebreeusch Bresith
Hoe die werelt gheschapen wort, ende alle die creatueren, ende oock die wercken der ses daghen, welcke God op elcken dach bysonder schiep.
Dat eerste Capittel
A [1]INden beginne schiep God hemel ende aerde, [1] [2]ende dye aerde was woest ende leech, ende het was doncker opten afgront. Ende Gods geest dreef op den watere.
[3]Ende God sprack, Het worde licht, ende het werdt licht, [4]ende God sach dat licht voor goet aen, ende scheyde tlicht vander duysterheden, [5]ende noemde tlicht den dach, ende die duysterheden den nacht. Ende het is gheworden wt den auont ende morghen den eersten dach.
[6]Ende God sprack, Het worde een firmament tusschen die wateren, ende scheyde die wateren vanden wateren, [7]ende God maecte dat firmament, ende hi schiet dye wateren die onder dat firmament waren, vanden wateren die bouen dat firmament waren, ende het gheschiede also, [8]ende God noemde dat firmament den hemel, B ende het is gheworden wt auont ende morgen den tweeden dach.
[9]Ende God sprack, Die wateren die onder den hemel sijn, moeten vergadert worden, op een bysonderde stede, datmen het drooghe sie, ende het gheschiede al-[volgende kolom]so, [10]ende God noemde het drooghe aerde, ende die vergaderinghen des waters, noemde hi die zee. Ende God sach dattet goet was, [11]ende God sprac. Die aerde brenghe voort groeyende cruyt, dat voortbrenghet sijn zaet, ende vruchtbaer boomen, dat een yegelijc na zijnder aert vruchte drage, ende hebbe sijn eyghen zaet bi hem selfs opter aerden, ende tgheschiede also. [12]Ende dye aerde brocht voort groeyende cruyt, dat zaet droech een yegelijc na sijnder aert, ende boomen die vrucht droeghen, ende haer eyghen zaet by hem selfs hadden een yeghelijck na sijnder aert. [13]Ende God sach dattet goet was, Ende het is gheworden wt auont ende morghen den derden dach. [2]
[14]Ende God sprac, Het worden lichten inden firmamenten des hemels, ende scheyden dach ende nacht, ende te zijn in teekenen, tijden, dagen, ende iaren, [15]ende te zijn lichten inden firmamenten des hemels, dat si schijnen opter aerden, ende het ghesciede also. [16]Ende God maecte twee groote lichten, dat meeste licht, dattet den dach voor zijn soude, ende tminste licht dattet den nacht voor soude zijn, daer toe ooc die sterren, [17]ende God settese inden firmamente des hemels, dat si schijnen souden opter aerden, [18]ende dat si den dage ende den nachte voor zijn souden, ende souden tlicht ende die duysternisse scheyden. [19]Ende God sach dattet goet was, ende wt auont ende morgen wert den vierden dach.
[20]Ende God sprack, Die wateren brenghen voort cruypende, ende leuende dieren, ende ooc geuoghelte dat opter aerden onder dat firmamente des hemels vliege. [21]Ende God schiep grote waluisschen, ende alderley ghedierte datter leeft ende hem beruert die die wateren hadden voortgebrocht, een yegelijc nae zijnder
[v1] [1]Hebr. i.c Eccle xviij.b. Heb. xi a Hie. x.b.
[v13] [2]Psalm. cxxxv
Uit: Liesveltbijbel (1542)
© (transcriptie) 2010 Nicoline van der Sijs & Hans Beelen