Scanafbeelding
Dat eerste boeck Moysi. Het eerste boeck Moysi, Int Hebreeusch ghenoemt Beresith Int Griecx Genesis, In Duytschen den Boeck van dat Maecsel oft der Scheppinghen.
Dat eerste Capittel.
A [1]INDEN beginne heeft Godt geschapen hemel ende aerde, [2]maer die aerde was ydel ende ledich, ende die duysternissen waren op dat aenschijn des afgronts, ende den gheest Godts dreef op die wateren. [3]Ende Godt heeft geseyt, Laet gemaect worden het licht. Ende het licht worde gemaect, [4]ende Godt heeft dat licht ghesien dat goet was, ende hy heeft dat licht van die duysternisse gescheyden, [5]ende hy heeft dat licht genoemt dach, ende die duysternissen nacht, ende es gheworden auont ende morgen eenen dach.
[6]Ende Godt heeft gheseyt, Laet een firmament gemaect worden int midden der wateren, ende tscheyde die wateren vanden wateren. [7]Ende Godt heeft dat firmament ghemaect ende heeft die wateren die onder dat firmament waren ghescheyden van die wateren die bouen dat firmament waren, ende het es alsoe geschiet. [8]Ende Godt heeft dat firmament ghenoemt den hemel, ende het es worden auont ende morghen,den tweeden dach.
B [9]Ende Godt heeft gheseyt, Laet die wateren die onder den hemel sijn, vergadert worden op een plaetse, dat het drooghe gesien worde, Ende het is alsoe geschiet. [10]Ende Godt heeft het drooghe ghenoemt aerde, ende die vergaderinghe der wateren, heeft hi ghenoemt see. Ende Godt heeft ghesien dat goet
Uit: Leuvense bijbel (1548)
© (transcriptie) 2008 Nicoline van der Sijs