Scanafbeelding
[1]INden beghin sciep god hemel ende aerde. [2]Mer die aerde was onnut ende ydel: ende donckerheden waren op die aensichten des afgronts. Ende goods gheest was ghedraghen bouen den wateren. [3]Ende god seide dat licht moet werden: ende dat licht wort ghemaect [4]Ende god sach dat licht dattet goet wesen zoude: ende hi sceide dat licht van die donckerheden. [5]Ende hi noemde tlicht den dach. ende die donckerheden die nacht. Ende het wort ghemaect tsauonts ende tsmoghens enen dach [6]§ Echter zeide god. Het worde een firmametn int midden der wateren: ende hi sceide die wateren vanden wateren. [7]Ende god maecte dat firmament ende hi sceide die wateren onder dat firmament van dien die waren bouen dat firmament. Ende het ghesciede also. [8]Ende dit firmament hiete hi den hemel: ende het wort ghemaect tsauonts ende smorghens die ander dach [9]§ Echter seide god. die wateren die onder die hemel sijn worden vergadert in een stat: ende die droecheit openbare. Ende het ghesciede also. [10]Ende die droecheit hiete god aerde: ende die vergaderinghe vanden wateren hiete hi zee. Ende god sach dattet goet wesen soude: [11]ende hi sprac. Der aerden groeie groeiende cruyt ende dat zaet maect; ende hout dat appel draghet dat vrucht maket elc na sijnre manieren: wiens zaet sij inhem seluen bouen der aerden. Ende het ghesciede also. [12]Ende die aerde brochte wt groeiende cruit ende dat zaet droech na sijnre manieren: ende dat alrehande zaet hadde na sijn ghedaente Ende god sach dattet goet wesen soude [13]Ende het wort ghemaect tsauonts ende tsmorghens die derde dach [14]§ Ende god seide. Het worde licht inden firmament des hemels: ende si deylen den nacht ende den dach: ende si sijn in teeken ende in tijden daghen ende iaren: [15]ende dat si lichten inden firmament des hemels. ende sij verlichten die aerde Ende het ghesciede also. [16]Ende god maecte twee grote licten: dat meeste licht om dattet bouen den dach wesen soude. ende dat minste om dattet bouen den nacht wesen soude: ende die sterren. [17]Ende hi settese inden firmament des hemels. dat si lichten souden bouen der aerden: [18]ende dat si wesen souden bouen den daghe ende bouen den nancht. Ende dat si deylen souden dat licht ende die donckerheden. Ende god sach dattet goet wesen soude: [19]ende het wort ghemaect tsauonts ende tsmorghens die vierde dach [20]§ Oec seide god. Die wateren brenghen voert crupende dieren met leuender zielen. ende gheuoghelte bouen der aerden: onder dat firmament des hemels. [21]Ende god sciep die grote walvissche: ende alle leuende zielen ende beroerlic. die die wateren voertghebrocht hadde in haerre ghedaente: ende alle ghevoghlte in sijre manieren. Ende god sach dattet goet wesen soude: [22]ende hij ghebenedide hem ende zeide. Wast ende wort ghemenichuoudicht ende veruollet die wateren des zees: ende die voghelen worden ghemenichuoudicht bouen der
Uit: Delftse bijbel (1477)
© (transcriptie) 2008 Nicoline van der Sijs