Scanafbeelding
¶ Genesis, Dat eerste Boeck Mose.
¶ Dat eerste Capittel.
¶ Van de Scheppinge des Werelts. Van de wercken der ses dagen, waer in alle Creatueren geschapen zijn. Ende wat Godt op elcken dach schiep. Bysonder de scheppinghe des menschen, daerom alle dinck gheschapen is, ende dat in ses daghen.
A 1INden beginne schiep Godt Hemel ende Aerde. 2Ende de Aerde was woest ende ledich, ende het was duyster op der diepte, ende de Geest Gods* sweefde op den watere.
3 Ende God sprack: Het worde Licht. Ende het wert Licht, 4Ende Godt sach, dat dat Licht goet was. Doen schiet God dat Licht vander duysternisse, 5Ende noemde dat Licht, Dach, ende de duysternisse, Nacht. Doen wert wt Auont ende Morghen, den eersten dach.
6* Ende Godt sprack: Daer worde een firmament tusschen de wateren, ende dat sy een onderscheet tusschen de wateren.
7Doen maecte Godt dat firmament, ende schiet dat water onder dat firmament, van dat water bouen dat firmament. Ende het gheschiede also. 8Ende God noemde dat firmament, Hemel. Doen werdt wt Auont ende Morgen den tweeden dach.
9Ende God sprack: Dat water vergadere hem onder den Hemel, aen bysondere plaetsen, datmen dat drooghe sie. Ende het gheschiede also. 10Ende Godt noemde dat drooge, Aerde, Ende de vergaderinghe der wateren, noemde hy, zee. Ende Godt sach dattet goet was.
B 11Ende God sprack: De Aerde late opgaen gras ende cruyt, dat hem besade, ende vruchtbaer boomen, dat een yeghelijc na zijnder Aert vrucht draghe, ende hebbe zijn eyghen saet by hem selfs, op aerden, Ende het gheschiede also. 12Ende de Aerde liet opgaen gras ende cruyt, dat hem besaeyde, een yeghelijck nae zijnder aert: Ende Boomen die daer vrucht droegen, ende haer eyghen saet by hen selfs hadden, een yeghelijck nae zijnder aert. Ende God sach dattet goet was. 13Doen wert wt Auont ende Morghen, den derden dach.
14Ende Godt sprack: Daer worden lichten aen dat firmament des Hemels, ende scheyden dach ende nacht, ende zijn tot teeckenen, tijden, daghen ende Iaren.
15Ende zijn lichten aen dat firmament des Hemels, dat sy schijnen op Aerden. Ende het gheschiede alsoo. 16Ende* Godt maecte twee groote Lichten. Een groot [volgende kolom] Licht, dat den Dach regere, ende een cleyn Licht, dat den Nacht regere: Daer toe oock Sterren. 17Ende Godt settese aen dat firmament des Hemels, dat sy schenen op de Aerde, 18Ende den Dach ende den Nacht regeerden, ende schieden Licht ende duysternisse. Ende Godt sach dattet goet was. 19Doen wert wt Auont ende Morghen den vierden Dach.
C 20Ende Godt sprac: Dat water roere hem op met roerende ende leuende dieren, ende met gheuoghelte, dat op Aerden onder dat firmament des Hemels vlieghe.
21Ende God schiep groote Waluisschen, ende alderley gedierte, dat daer leeft ende hem beweecht, ende van dat water beroert wert, een yeghelijck na zijnder aert. Ende alderley gheuedert gheuogelte, een yeghelijck nae zijnder Aert. Ende Godt sach dattet goet was, 22Ende ghebenedydese, ende sprack: Sijt vruchtbaer ende vermeerdert v, ende veruult dat water in de zee. Ende dat gheuoghelte vermeerdere hem op Aerden. 23Doen werdt wt Auont ende Morgen den vijfsten dach.
24* Ende Godt sprack: De Aerde brenghe voort leuendich ghedierte, een yegelijck nae zijnder aert: Vee, Ghewormte ende ghedierte op aerden, een yeghelijck nae zijnder aert. Ende het gheschiede alsoo.
25Ende Godt maeckte dat ghedierte op Aerden, een yeghelijck na zijnder aert, ende dat Vee nae zijnder aert, ende alderley ghewormte op Aerden, nae zijnder aert. Ende Godt sach dattet goet was.
D 26Ende Godt sprack: Laet ons menscen maken,* een beelt dat ons ghelijck sy, die daer regeren ouer de visschen in de zee, ende ouer de voghelen onder den Hemel, ende ouer dat Vee, ende ouer de gheheele Aerde, ende ouer alle ghewormte dat op aerden cruypt.
27 Ende Godt schiep den Mensche hem tot eenen Beelde, tot eenen Beelde Gods schiep hy hem,* ende hy schiepse eenen Man ende een Vrouwe. 28Ende God ghebenedydese, ende sprac tot hen: Sijt vruchtbaer ende vermeerdert v, ende veruult de Aerde, ende maectse v onderdaen. Ende regeret ouer de visschen in de zee, ende ouer de voghelen onder den Hemel, ende ouer alle ghedierte dat op Aerden cruypt.
29Ende Godt sprac:* Siet daer, ic hebbe v ghegheuen alderley cruyt, dat hem besadet op de gheheele Aerde, ende alderley vruchtbare boomen, ende boomen die hen besaden, tot uwer ende aller gedierten spijse op Aerden, 30Ende alle vogelen onder den Hemel, ende alle gewormte dat dat leuen heeft op Aerden, dat si alderley groen cruyt eten. Ende het geschiede also. 31Ende Godt sach aen al wat hy ghemaect hadde, ende siet daer, Het was al seer goet. Doen wert wt Auont ende Morgen den sesten Dach.
[v1] Hebre. 11.a.3. Collo. 1.b.16. Ioan. 1.a.3. Psal. 33.a.6.
[v2] *Dreef.
[v3] 2.Cor. 4.b.6.
[v6] *Iere. 10.b.12 Psal. 146.b.6
Vasticheyt.
[v9] Iob. 26.b.10. Prou. 8.c.29. Iere. 5.d.21.
[v14] Psal. 136.a.7.
[v16] *Deu. 4.c.19 Iere. 31.f.35. 4.esd. 6.e.45 Psal. 136.a.7.
[v20] 4.esd. 6.e.47
[v24] *4.Esd. 6.f.53
[v26] *1.Cor. 11.a.6. Gene. 5.a.1. Collos. 3.a.10. Mat. 19.a.4. Mar. 10.a.6.
[v27] Sapi. 2.d.23.
*Marc. 10.a.6. Iere. 29.b.6.
[v28] Psalm. 8.b.7. Gene. 9.a.2.
[v29] *Gene. 9.a.3. Ps. 104.b.14.
[v31] Deut. 32.a.4. Eccl. 40.a.6.
Uit: Biestkensbijbel (1560)
© (transcriptie) 2011 Nicoline van der Sijs & Hans Beelen